حامی کودکان ایتام      باهم از فقر قوی تریم

معرفی لبخند

موسسه خیریه لبخند

موسسه خیریه لبخند یک نهاد بر پایه کمک های مردمی و بامجوز رسمی از وزارت کشور می باشد که در قالب نهادی کمک رسان وزارت کشور می باشد که در قالب نهادی کمک رسان به ایتام و زنان سر پرست خانوار ، در خرداد ماه ۱۳۹۵ شمسی آغاز به کار کرده است.

موسسه خیریه لبخند سعی دارد تا ضمن پوشش نیازهای اولیه ، این قشر محروم را به سوی یک زندگی هدفمند و خودساخته رهنمون کند.

اهداف موسسه

خدمات موسسه

موسسه لبخند سعی دارد تا ضمن پوشش نیازهای اولیه ، این قشر محروم را به سوی یک زندگی هدفمند و خودساخته رهنمون کند.