بایگانی دسته بندی برای مهربانی

پویش آزادی زندانی

پویش آزادی زندانی

پدر برگرد به خونهشانه هایش ستون محکمی ستپناهگاه امن خانه است اما او در بند است و خانواده اش در بندی دیگر که نه تنها فراغش را به سختی تاب می آوردند ، رنج تهیه…