حامی کودکان ایتام      باهم از فقر قوی تریم

رهایی پدر

طرح آزادی زندانی خیریه لبخند

بایگانی برچسب برای کودکان ایتام

رهایی پدر

رهایی پدر

#پدر_برگرد_به_خونه شانه‌هایش ستون محکمی ستپناهگاه امن خانه است اما او در بند است و خانواده اش در بندی دیگر که نه تنها فراغش را به سختی تاب می آورند، رنج تهیه نان هم امانشان را…